PRIVACYVERKLARING

Ik, Lien Roeland, neem uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In deze verklaring leg ik uit hoe ik uw persoonsgegevens verzamel, verwerk en gebruik. Dit vormt het algemene beleid op het vlak van gegevensverwerking.

Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke. Mijn contactgegevens zijn: Lien Roeland, ingeschreven in het KBO onder ondernemingsnummer 0751.748.416 en met adres Boekelbaan 36/2 te 9630 Sint-Blasius-Boekel. Ik ben eveneens te contacteren via telefoonnummer (0474 65 20 30) of via e-mail (info@lienroeland.be).

Voor vragen bij deze verklaring en het beleid kan u steeds contact met me opnemen. Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kan ik u vragen u te identificeren, zodat ik zeker ben dat ik de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrek.

Wanneer verzamel en verwerk ik gegevens?

Ik verzamel en verwerk gegevens over u wanneer u als patiënt door mij wordt behandeld en verzorgd of op een andere manier contact met me opneemt.

Bent u leverancier, dan worden uw gegevens of deze van uw contactpersonen verwerkt in het kader van deze activiteiten, maar ook bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten. 

Tot slot kan het zijn dat ik gegevens over u verwerk omdat dat van belang is of kan zijn voor mijn activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen.

Welke gegevens verzamel en verwerk ik?

Het gaat over de gegevens die u mij meedeelt en die ik nodig heb voor uw behandeling en verzorging als patiënt waarvoor u op mij beroep doet, zoals uw naam en adres, e-mailadres en alle andere gegevens in dat verband, in het bijzonder de gegevens die verband houden met uw gezondheid. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat ik die gegevens verkrijg van andere partijen zoals uw huisarts of andere specialisten.

De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw vrijetijdsbestedingen, beroepsactiviteiten en opleidingen. Maar ook op zaken zoals uw seksuele geaardheid of consumptiegewoonten, met name wanneer deze verband kunnen houden met uw verzorging. Financiële gegevens moeten worden verwerkt in het kader van de boekhoudkundige verwerking. 

Wij verzamelen deze gegevens tijdens zowel gesprekken in persoon, via telefoon of via e-mail; maar ook wanneer u onze papieren of elektronische formulieren invult.

Als u mijn website bezoekt, wordt daarbij gebruik gemaakt van cookies. U kan hier meer over lezen in de cookie-policy van Wix.com, via volgende link: https://www.wix.com/about/cookie-policy. Zij staan immers in voor de publicatie en het beheer van mijn website.

Ook op de website www.vind-een-psycholoog.be, waar ik een profiel heb, wordt gebruik gemaakt van coockies. U kan het cookie-beleid van deze website terugvinden op volgende link: https://www.vind-een-psycholoog.be/info/privacy-en-cookies.html

Verder worden mijn gegevens verwerkt via Microsoft.

Voor welke doeleinden verzamel en verwerk ik gegevens?

Deze gegevens verwerk ik voor patiëntenzorg (het verlenen van diensten van zorgverlening en dus uitvoeren van het contract dat ik met u sluiten), leveranciersbeheer, boekhouding en communicatie/public relations. Het verwerken van mijn gegevens gebeurd via microsoft

Wat mijn website betreft, maak ik gebruik van wix.com voor de publicatie en het beheer van mijn website. Er wordt door wix.com anonieme en/of geanonimiseerde gegevens verzameld en tijdelijk bewaard. Dit om een functionele website te kunnen leveren en om een aantal statistische gegevens beschikbaar te stellen. Indien er toch gebruikt zou gemaakt worden van niet-geanonimiseerde persoonsgegevens, zal u hiervoor uw expliciete toestemming moeten geven. Het privacy-beleid is zowel op mij als op u als bezoeker (in hun beleid vermeld als ‘gebruiker-van-gebruiker’) van toepassing en kan u raadplegen in artikel 6, 8, 13 en 14 via volgende link https://nl.wix.com/about/privacy.

Indien u mijn profiel bezoekt op www.vind-een-psycholoog.be moet u er rekening mee houden dat hun privacy-beleid eveneens zowel op mij als op u als bezoeker (in hun beleid vermeld als ‘website-bezoeker’) van toepassing is. Deze kan u raadplegen via de link https://www.vind-een-psycholoog.be/info/privacy-en-cookies.html

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door mij?

In beginsel verzamel en verwerk ik uw gegevens op basis van de contractuele relatie die ik met u heb als gevolg van uw vraag tot verzorging en behandeling en het contract dat ik daartoe met u sluiten. In andere gevallen is de verwerking gebaseerd op de taken van algemeen belang die ik als zorgverlener vervul.

De contractuele relatie is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij communicatie, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als zorgverlener, in het bijzonder de vrijheid van vereniging en informatie. Daarbij zorg ik er steeds voor dat er tussen mijn en uw belangen een evenwicht bestaat.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van patiëntenbeheer en boekhouding.

Ze kunnen voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten worden doorgegeven aan verwerkers waar ik een beroep op doe, zij het altijd onder mijn controle. In dit geval heb ik met deze verwerker steeds een verwerkersovereenkomst gesloten.

Soms heb ik een toelating om gegevens over u door te geven, soms ben ik hiertoe verplicht. Dit is met name het geval wanneer ik hiertoe wettelijk word verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij mij gegevens op te vragen. Hierbij worden de regels rond het beroepsgeheim evenwel steeds gerespecteerd.

Worden uw gegevens doorgegeven buiten Europa?

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen, dit zijn landen die niet behoren tot de Europese Economische Ruimte (die wordt gevormd door de Europese Unie, samen met IJsland, Noorwegen en Liechtenstein). Als dat gebeurt, dan zorg ik ervoor dat de derde landen over een adequaat beschermingsniveau beschikken dan wel dat ik zorg voor passende waarborgen door met de ontvangers in die derde landen zogenaamde modelcontractbepalingen te sluiten. Indien dit niet mogelijk is, zorg ik ervoor dat ik mij kan baseren op een van de afwijkingen waarin de Algemene Verordening Gegevensbescherming voorziet.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Ik bewaar de persoonsgegevens (i) zolang dit nodig of relevant is voor de vooropgestelde doeleinden, (ii) voor de duurtijd waartoe zij wettelijk verplicht is, of (iii) tot zolang er zich een gerechtelijk geschil of onderzoeken kan voordoen.

Uw rechten

U beschikt in beginsel over de volgende rechten:

 • recht op informatie;

 • recht om de toestemming in te trekken;

 • recht op inzage;

 • recht op rectificatie;

 • recht van bezwaar;

 • recht op gegevenswissing;

 • recht op beperking van de verwerking;

 • recht op overdraagbaarheid van gegevens;

 • recht om niet aan geautomatiseerde besluitvorming onderworpen te worden;

 • recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.
   

Voor de uitoefening van uw rechten volstaat het om dit bij mij aan te vragen bij (info@lienroeland.be), met een bewijs van uw identiteit. Die vraag ik om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop ik uw gegevens verwerk, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Wijzigingen

Ik heb steeds het recht om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen.